Cursus Normaliseren kun je leren

Cursus Normaliseren kun je leren

Cursus Normaliseren kun je leren 150 150 Normalisering Ambtenarenrecht

Cursus Normaliseren kun je leren

Naar verwachting zal op 1 januari 2020 de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (Wnra) in werking treden. Eén van de gevolgen daarvan is dat voor overheidswerknemers het civiele arbeidsrecht gaat gelden. Dit leidt tot grote veranderingen.

Wat verandert er door de invoering van de Wnra?
Om te beginnen zullen de medewerkers niet langer werkzaam zijn op basis van een eenzijdige aanstelling, maar op basis van een (tweezijdige) arbeidsovereenkomst. En er zullen andere regels gaan gelden met betrekking tot, bijvoorbeeld, het eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden, vakantie(verlof) en het ontslagrecht. Ook in procedureel opzicht zal er veel gaan veranderen. Zo zullen juridische procedures niet langer via de lijn van de Algemene wet bestuursrecht verlopen en zal er geprocedeerd moeten worden bij de burgerlijke rechter.

Goede voorbereiding is van belang
Het is natuurlijk van belang om u hier goed op voor te bereiden. Maar op dit moment gaat de meeste aandacht uit naar het proces daar naartoe. Hoe kunt u de Wnra succesvol implementeren?

Waaruit bestaat de cursus Normaliseren kun je leren?

De cursus Normaliseren kun je leren staat in het teken van de transitie naar de Wnra. De volgende zaken zullen (onder andere) aan de orde komen:

 • Korte introductie in het civiele arbeidsrecht;
 • Op het moment dat de Wnra in werking treedt, zal de ambtelijke aanstelling van rechtswege worden omgezet in een arbeidsovereenkomst. Is het verstandig om, voordat de Wnra in werking treedt, schriftelijke arbeidsovereenkomsten te sluiten met de medewerkers? Wat mag in zo’n overeenkomst niet ontbreken?
 • Wat als de medewerker weigert te tekenen?
 • Zijn de interne regelingen “Wnra-proof”?
 • Moeten er nieuwe regelingen worden ingevoerd, bijvoorbeeld op het gebied van integriteit?
 • Zijn de interne processen en procedures “Wnra-proof”?
 • Hoe kunnen de medewerkers worden ‘meegenomen’ in de transitie?

Na afloop van de bijeenkomst heeft u een helder overzicht van wat er gaat veranderen en van de stappen die gezet moeten worden om één en ander succesvol te implementeren.

Voor wie is de cursus bedoeld?

De cursus is geschikt voor juristen, HRM-medewerkers en P&O-adviseurs die werkzaam zijn binnen de overheid op het terrein van het ambtenarenrecht en die zich willen voorbereiden op de invoering van de Wnra in 2020.

Duur van de cursus

De cursus duurt 1 dagdeel.

De kosten van de cursus

De kosten van de cursus bedragen € 295. Hierover betaalt u geen btw.

Waar en wanneer?

De cursus Normaliseren kun je leren vindt plaats op de volgende data en locaties:

 • Op 19 februari 2019 in Den Haag, op het kantoor van Capra Advocaten
 • Op 26 februari 2019 in Zwolle, op een centrale locatie
 • Op 12 maart 2019 in Maastricht, op het kantoor van Capra Advocaten
 • Op 26 maart in ‘s-Hertogenbosch, op het kantoor van Capra Advocaten

Over de Capra Academie

De Capra Academie is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRBKO). In dit register staan onderwijsinstellingen die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Dat betekent dat de opleidingen van de Capra Academie voldoen aan de kwaliteitseisen en dat levert u als voordeel op dat u geen btw betaalt over de kosten van de opleiding.

Contact over dit onderwerp

Monique Jansen

Monique Jansen

Secretaresse
Vestiging:
's-Hertogenbosch
Telefoon:
073 - 613 13 45

  Geslacht ManVrouw